29. april 2024
Skrevet af: Maj Bank

Grønne aktier

Invester mod en verden med mindre forurening igennem Maj Bank

Investering i grønne aktier har vundet betydelig popularitet som et middel til at fremme bæredygtighed og bekæmpe klimaforandringer. Men grønne aktier kan ofte være forbundet med højere risiko på grund af markedets volatilitet og den nystartede natur af mange bæredygtige teknologivirksomheder. I Maj Bank anbefaler vi derfor ikke at investere i grønne aktier, men i stedet via investeringsforeninger, som har en meget bred tilgang til at nå en verden med mindre forurening.

Hvorfor investere gennem investeringsforeninger?
Investeringsforeninger giver diversificering og professionel forvaltning, som reducerer risikoen i forbindelse med direkte investering i individuelle grønne aktier.

I Maj Bank anvender vi primært to afdelinger fra Maj Invest, hvis man er interesseret i at finde aktieinvesteringer, som reducerer forurening i fremtiden.

Maj Invest Net Zero 2050
Maj Invest Net Zero 2050 investerer i virksomheder og værdikæder involveret i den globale grønne omstilling mod et CO2-neutralt samfund inden 2050. Denne fond er særligt fokuseret på teknologier og materialer såsom kobber og batterier til elbiler, der er nødvendige for at fremme bæredygtige løsninger.

Porteføljen er global og koncentreret, typisk med 25-50 aktier, og fokuserer på langsigtede investeringer med højere risiko og potentiale for merafkast i forhold til det generelle aktiemarked.

Læs mere om afdelingen her: Maj Invest Net Zero 2050 | Oversigt

Maj Invest Planet & People
Denne fond (tidligere kendt som Maj Invest Global Sundhed) har et bredere fokus, der omfatter investeringer i virksomheder inden for miljøbeskyttelse, klimaindsats og sundhedspleje. Den sigter mod at udnytte globale trends og demografiske skift til at støtte bæredygtig udvikling.

Fondens portefølje består af 35-40 danske og internationale aktier, der er omhyggeligt udvalgt gennem makroøkonomiske og virksomhedsspecifikke analyser for at maksimere afkast og minimere risici.

Læs mere om afdelingen her: Maj Invest Planet & People | Oversigt

Hvis man ønsker at investere mod en grønnere verden, men ikke ønsker aktier, så har Maj Invest også en afdeling, der hedder Maj Invest Grønne Obligationer.

Investering i Maj Invest Grønne Obligationer
For investorer, der søger en vej til bæredygtighed uden den høje volatilitet, som er forbundet med grønne aktier, tilbyder Maj Invest Grønne Obligationer et tiltalende alternativ. Disse obligationer finansierer nøje udvalgte projekter inden for vedvarende energi, ren transport og klimatilpasninger, som alle understøtter FN’s verdensmål.

Maj Invest Grønne Obligationer kombinerer lavere risiko med potentiale for stabilt afkast, idet porteføljen inkluderer både sikre og mere risikable obligationer. Dette giver en balanceret investering, der tager sigte på at minimere udsving og sikre langsigtet vækst.

Læs mere om afdelingen her: Maj Invest Grønne Obligationer | DK0061281060

FAQ'er om grønne investeringer
 1. Hvad er en grøn investering?
  En grøn investering er en investering i projekter eller virksomheder, der direkte bidrager til en bæredygtig udvikling. Dette kan omfatte vedvarende energi, energieffektiviseringsteknologier, bæredygtig transport og andre miljøvenlige initiativer.
 2. Hvorfor skal man investere grønt?
  Investeringer i grøn teknologi og projekter spiller en central rolle i den globale indsats for at reducere klimaforandringer og fremme bæredygtighed. Ud over miljømæssige fordele kan grønne investeringer også tilbyde økonomiske fordele, da sektoren forventes at vokse betydeligt i de kommende år. Bemærk, at risikoen ved grønne investeringer ofte er højere end i traditionelle aktier.
 3. Hvordan vælger man de rigtige grønne investeringer?
  At vælge de rigtige grønne investeringer kræver forståelse af forskellige faktorer, herunder risikoniveau, investeringshorisont og den specifikke sektor inden for den grønne økonomi. Investering gennem en investeringsforening som fx Maj Invest kan hjælpe med at sikre, at din investering er veladministreret og diversificeret. Risikoen må dog stadig betragtes som høj.
 4. Er der specielle risici ved grønne investeringer?
  Som med enhver investering er der også risici forbundet med grønne investeringer, især da mange grønne teknologier er i de tidlige faser af udvikling og typisk forbundet med en høj gæld. Markedsdynamikker som ændringer i politiske politikker eller teknologiske gennembrud kan påvirke afkastet. Disse typer af investeringer er ofte også meget rentefølsomme, bl.a. grundet den gæld, som virksomhederne har, samt finansieringsomkostningerne til evt. vindmølle- og solcelleparker.
 5. Hvad er fordelene ved at investere i grønne obligationer sammenlignet med grønne aktier?
  Grønne obligationer tilbyder lavere volatilitet og mere forudsigelige afkast end grønne aktier, hvilket gør dem til en mere stabil investering. Men som med al investering, så er der stadig risiko i grønne obligationer.

 

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Maj Bank A/S ("Maj Bank").

Denne artikel indeholder oplysninger om finansielle produkter, der tilbydes af Maj Invest. Vi modtager provision for formidling af kunder til Maj Invest Net Zero 2050, Maj Invest Planet & People og Maj Invest Grønne Obligationer.

Materialet er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument. Vi henviser til prospekt for investeringsforeninger og PRIIP KID-dokumentet, inden der træffes en investeringsbeslutning.

Materialet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Materialet er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, materialet giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Materialets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning.

Maj Bank og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Bank kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i materialet. Selskaber i Maj Invest-koncernen (herunder Maj Bank) kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i materialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Bank har indgået samarbejdsaftaler om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele (herunder med Investeringsforeningen Maj Invest, Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen C World Wide) og Maj Bank honoreres herfor. Provision og samarbejdspartnere fremgår af Maj Banks hjemmeside.

Vurderinger i materialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i materialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.

Materialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Banks tilladelse.