Beskyttelse (MiFID)

Beskyttelse

MiFID-direktivet er et EU-direktiv, der trådte i kraft den 1. november 2007. Af MiFID-direktivet fremgår en række krav, som gælder for hele den finansielle sektor i Europa. Direktivet blev revideret med ikrafttræden den 3. januar 2018, hvilket indebar en udvidelse af de eksisterende krav i det oprindelige MiFID-direktiv.

Det er målet med reglerne at skabe og opretholde et velfungerende og konkurrencedygtigt marked for finansielle instrumenter i EU, der fremmer handel med værdipapirer på tværs af EU's grænser og sikrer en høj grad af investorbeskyttelse.

Investorbeskyttelse: MiFID

Maj Bank er som værdipapirhandler omfattet af MiFID-reglerne og har derfor foretaget alle nødvendige tiltag for at overholde disse. Finanstilsynet overvåger den danske banksektors overholdelse af MiFID-reglerne.

Nedenfor er de enkelte emner i MiFID, som påvirker Maj Banks kunder og samarbejdspartnere, beskrevet nærmere:

Klassificering af kunder

I henhold til MiFID-reglerne skal værdipapirhandlere, inden der ydes rådgivning eller etableres et værdipapirdepot, klassificere den enkelte kunde i en af tre kundegrupper: Detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. Klassificering har betydning for kundens beskyttelsesniveau, altså hvilke rettigheder kunden har. Alle Maj Banks kunder klassificeres som detailkunder, og denne kategori får den højeste grad af beskyttelse.

Handel med og uden investeringsrådgivning

MiFID-reglerne fastlægger en række krav til Maj Bank i forbindelse med vores kunders handel med finansielle instrumenter, både når handlen sker i forbindelse med, at Maj Bank har ydet investeringsrådgivning, og når dette ikke er tilfældet.
 
Når Maj Bank yder investeringsrådgivning skal vi sikre, at den er ”egnet” for kunden på baggrund af kundens behov og personlige omstændigheder. På baggrund af kundens oplysninger udfører vi derfor en egnethedstest og vurderer, om:

• Kunden har den fornødne erfaring og det fornødne kendskab til at kunne forstå de relevante produkter og risiciene ved transaktionen.
• Den konkrete transaktion, der anbefales, opfylder kundens investeringsformål.
• Kunden finansielt er i stand til at bære de med handlen forbundne investeringsrisici.
• Den konkrete transaktion, der anbefales, er i overensstemmelse med kundens risikovillighed.
 
Maj Bank udleverer på denne baggrund en egnethedserklæring til kunden, hvoraf det fremgår, hvilken type investeringsrådgivning der er ydet, og hvordan rådgivningen stemmer overens med kundens præferencer, mål og andre karakteristika.

Ordreudførelsespolitik

I henhold til MiFID-reglerne skal værdipapirhandlere træffe alle tilstrækkelige foranstaltninger for at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat i forbindelse med udførelsen af en ordre for en kunde. Maj Bank anser det bedst mulige resultat for at være det resultat, der under hensyntagen til kundens eventuelle instruks giver det mest fordelagtige samlede vederlag for kunden.

Klagebehandling

Maj Bank har i henhold til reglerne interne procedurer, der sikrer korrekt behandling af klager om leverede tjenesteydelser eller produkter. Det er din garanti for, at din klage anerkendes og behandles sagligt.
 
Se på www.majbank.dk under juridisk information og under punktet ”klageansvarlig” for yderligere vejledning om klageadgang og fremgangsmåde.

Efterhandelsgennemsigtighed

Maj Bank sikrer efterhandelsgennemsigtighed i henhold til MiFID. Formålet med efterhandelsgennemsigtigheden er at give investorer og markedsdeltagere oplysninger om gennemførte transaktioner, således at markedet kan vurdere, hvilken betydning transaktionen har haft for kursen.

Transaktionsrapportering

I overensstemmelse med MiFID-reglerne rapporterer Maj Bank alle værdipapirtransaktioner til Finanstilsynet. Transaktionerne indgår på den måde i Finanstilsynets løbende overvågning af værdipapirmarkedet.

Interessekonflikter

I henhold til MiFID-reglerne skal alle værdipapirhandlere have en interessekonfliktpolitik, der er hensigtsmæssig, set i forhold til værdipapirhandlerens størrelse og organisation samt arten, omfanget og sammensætningen af værdipapirhandlerens forretninger.
 
Maj Bank har i sin interessekonfliktpolitik identificeret potentielle typer af interessekonflikter, der kan opstå i forbindelse med Maj Banks servicering af kunder, og beskrevet hvordan en sådan interessekonflikt skal håndteres, hvis den opstår. Med interessekonfliktpolitikken søger Maj Bank således at sikre, at der ikke opstår situationer, hvor Maj Banks egne interesser sættes over kundens.