Pension

15. januar 2024

Skrevet af: Maj Bank


Flyt dine bankpensioner til Maj Bank og få din egen rådgiver

  • Din egen investeringsrådgiver
  • Personligt porteføljeforslag tilpasset din risikoprofil
  • Høj indlånsrente på p.t. 3 pct.* p.a. på alle konti
  • Lave omkostninger

Vi oplever i øjeblikket stor interesse fra kunder, som ønsker at flytte deres bankpensioner til Maj Bank, hvilket vi naturligvis er stolte over. Bankpensioner inkluderer:

  • Ratepension
  • Aldersopsparing
  • Kapitalpension

For at flytte dine pensioner til Maj Bank skal du typisk have en samlet formue (alm. opsparing og pension) på minimum 1,5 mio. kr.

Fair omkostninger og personligt porteføljeforslag med udgangspunkt i din risikoprofil

Hos Maj Bank rådgiver vi udelukkende med udgangspunkt i danske investeringsforeninger, og vi har i dag samarbejde med en lang række foreninger, som vi screener løbende efter nøje udvalgte kriterier. Vi har stor fokus på kvalitet og tror på, at langsigtet opsparing er vejen frem. Vores anbefalinger er altid med udgangspunkt i din personlige investeringsprofil.

En puljeordning hos banker har typisk omkostninger på ca. 1,5 pct. p.a.

I oversigten ses et eksempel på årlige omkostninger hos Maj Bank med middel risiko / 60 pct. aktier og 40 pct. obligationer

Maj bank Image empty

Kilde: Maj Bank.

I tabellen vises de anslåede årlige omkostninger, der er forbundet med en aktuel portefølje. Ovenstående er blot et eksempel, og vi vil naturligvis altid afstemme med din personlige investeringsprofil. Handelsomkostninger i form af kurtage eller emission til fondene er ikke medtaget.

Herunder vises kundebonus til dig ved en pensionsordning på 5 mio. kr.

Maj bank Image empty

Kilde: Maj Bank.

I eksemplet vil de årlige omkostninger være ca. 0,8 pct. som følge af en årlig kundebonus på ca. 0,1 pct.

Nedenfor sammenlignes formueudviklingen i en typisk bank kontra Maj Bank med anslået 0,5 procentpoint lavere årlige omkostninger og en startformue på 1,5 mio. kr.

Maj bank Image empty

Note: Afkast er med udgangspunkt i ”Rådet for afkastforventninger” på 1-10 år. Afkast i traditionel bank efter 1,5 pct. i årlige omkostninger på 4,16 pct. og afkast i Maj Bank efter 1 pct. i årlige omkostninger på 4,66 pct. Afkast er også fratrukket pensionsafkastskat på 15,3% i eksemplet. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og al investering medfører risiko.

Kilde: Maj Bank.

Tabellen viser, at selv ved blot anslået 0,5 procentpoint lavere årlige omkostninger kan det betyde en stor økonomisk gevinst for dig på lang sigt. I ovenstående eksempel betyder det ca. 180.000 kr. ekstra på 15 år efter omkostninger, men før pensionsafkastskat.

Er du interesseret i at høre mere?

Ring til os på 33 38 97 00, hvis du er interesseret i at flytte dine pensionsordninger til Maj Bank. Du er også velkommen til at læse mere på www.majbank.dk eller sende en mail på info@majbank.dk.

Tjek dine samlede pensioner på www.pensionsinfo.dk. Her vil du få fuld indsigt i alle dine ordninger.

*Renten på 3,0 pct. p.a. pr. 1. januar 2024 er variabel og vil følge markedsudviklingen.

Ansvarsfraskrivelse
Dette materiale er udarbejdet af Maj Bank A/S ("Maj Bank").

Materialet er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument. Vi henviser til prospekt for investeringsforeninger og PRIIP KID-dokumentet, inden der træffes en investeringsbeslutning.

Materialet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Materialet er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, materialet giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Materialets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning.

Maj Bank og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Bank kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i materialet. Selskaber i Maj Invest-koncernen (herunder Maj Bank) kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i materialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Bank har indgået samarbejdsaftaler om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele (herunder med Investeringsforeningen Maj Invest, Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen C World Wide) og Maj Bank honoreres herfor. Provision og samarbejdspartnere fremgår af Maj Banks hjemmeside.

Vurderinger i materialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i materialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.

Materialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Banks tilladelse.