18. marts 2019
Skrevet af: Maj Bank

Generalforsamling i Maj Bank A/S

Generalforsamling i Maj Bank A/S

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse tirsdag den 2. april 2019 kl. 10.30 på selskabets hjemsted, Dronningens Tværgade 7, 1., 1302 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den god- kendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
7a. Godkendelse af lønpolitik
7b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
8. Eventuelt

Ad 1 og 2
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2018 godkendes. Årsrapporten udviser et un- derskud efter skat på 8,3 mio. kr. Det samlede honorar til bestyrelsen i 2018 er afsat i årsrapporten og udbetalt. Honoraret fremgår under ledelseshverv. Ved godkendelse af årsrapporten, godkender gene- ralforsamlingen honorar for 2018.

Ad 3
Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte i Maj Bank A/S for 2018. Resultatet overføres til egenkapitalen under ”Overført resultat”.

Ad 4
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen ikke bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstra- ordinært udbytte.

Ad 5
Bestyrelsen indstiller, at Cato Baldvinsson, Jeppe Christiansen, Nils Bernstein, Sheela Maini Søgaard Christiansen og Henrik Parkhøi genvælges til bestyrelsen.

Ad 6
Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 7a
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til opdateret lønpolitik, herunder pensionspolitik, ret- ningslinjer for tildeling af variable løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. FIL § 77d. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Ad 7b
Bestyrelsen anbefaler for 2019 et grundhonorar på kr. 150.000 pr. bestyrelsesmedlem, og formanden 2 gange grundhonorar. Endelig godkendelse af honorar for 2019 vil ske på selskabets ordinære gene- ralforsamling i 2020 ved godkendelse af årsrapport for 2019.

VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.

FULDMAGT
Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Dronningens Tværgade 7, 1302 København K, i tidsrummet 9-16.30 (mandag-torsdag) og 9-15 (fredag) fra og med den 18. marts 2019 til og med den 2. april 2019.

København, den 18. marts 2019

Maj Bank A/S
Bestyrelsen